هرشب فزاید ، تاب و تب من

هرشب فزاید ، تاب و تب من 

وای از شب من ، وای از شب من

یا من رسانم ، لب بر لب او

یا او رساند ، جان بر لب من  

استاد عشقم ، بنشینی و بر خوان

درس محبت ، در مکتب من

رسم دو رنگی ، آِیین ما نیست 

یکرنگ باشد ، روز و شب من

گفتم رهی را، کامشب چه خواهی ؟؟؟

گفت آنچه خواهد نوشین لب من  

 

/ 0 نظر / 104 بازدید