فراموشی سرآغاز سعادت آدمی ست؟!

فراموشی، یتیم ترین اتفاق زندگی ست، فراموشی همیشه اولین چیزی ست که

فراموش می شود. کسی هنوز بلد نیست چطور باید از یاد برد و چطور باید چیزی

را بارها و بارها به یاد نیاورد. فراموشی، بی دست و پا ترین جای ذهن ماست،

بیرحم ترین حتی که با حتی یک صدا، یک عطر، یک تصویر، یک فصل تمام ازیاد

رفته ها را روی میز می ریزد

وتو تنها می توانی فرار کنی، درست به جایی که می خواستی از یاد ببری...

/ 0 نظر / 14 بازدید