تامل کنیم ...


یک رهبر بزرگ بیشتر از آنکه کاری کند تا دیگران به توانایی‌های وی ایمان آورند، بیشتر کاری می‌کند تا دیگران به توانایی‌های خویش ایمان آورند. 


مشکلات را مانند بدی‌ها رها کن و به راه‌حل‌ها بیاندیش. افکار بزرگ خیلی زود باعث بزرگی صاحبش می‌شود. 


 گذشته را خواب کنید، آینده را بیدار کنید و حال را پیدا کنید. 


اگر کسی ما را درک نکرد ما دیگران را درک کنیم. 


الهی! به ما آنقدر بزرگی عنایت فرما تا بتوانیم حتی در زمانیکه کاملا حق با ماست و دیگران اشتباه می‌کنند به آنان اجازه دهیم تا آبرویشان را حفظ کنند. 


بزرگی در پیدا کردن بدی‌ها در رقیب نیست، بزرگی در پیدا کردن خوبی‌ها در رقیب است. 


بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی خدمت می‌کنند، بلکه به تعداد کسانی است که وی به آن‌ها  خدمت می‌کند. 


از قلعه وجودت به وسیله قویترین سربازت یعنی تفکر مثبت محافظت کن. 


دنیای بیرونی انسان تجلی افکار درونی اوست. 


 الهی! ما را از نادانی و تکبر دور کن تا بتوانیم به افکار، رفتار، احساسات و سخنان دیگران ارزش و احترام بگذاریم. 


یاد بگیریم که یاد بگیریم. 


هرگز با رد کمک به دیگران بازوان محبت خویش را ضعیف مکن. 


صمیمیت شاهراه موفقیت است. رمز دوست داشتن دیگران درک آنان است. 


افراد موفق چون کوه استوار و چون فنر انعطاف‌پذیرند. 

بزرگترین مسوولیتی که خداوند بر دوش انسان‌ها گذاشته پذیرفتن مسوولیت کارهای خویشتن است. سریع‌ترین راه برای تغییر دنیا تغییر خویشتن است.

کار ما  ما خوب کردن انسان‌ها نیست، کار ما خوب دیدن انسان‌هاست. 

هرگز محبت خود به دیگران را در معرض فروش مگذارید. چراکه هیچ کسی آنقدر ثروتمند نیست که بتواند آن را بخرد، پس آن را به رایگان به دیگران ببخشید. 


الهی از تو سپاسگزاریم که به ما آموختی تا به دیگران چیزی گران‌بهاتر از مال و ثروت ببخشیم و آن سخاوت در کلام محبت‌آمیز است، پس ما را آنقدر توانگر کن تا بتوانیم هنگام رسیدن به دیگران در بخشیدن کلام محبت‌آمیز، سخاوتمند باشیم. 

راز خوشبختی بیشتر در بیشتر خوشبخت کردن دیگران پنهان است. 


بزرگترین هدیه لبخند است، چراکه می‌توان آن را به همه کس تقدیم کرد. 


 تو همانی که می‌اندیشی، پس اندکی به خود لطف کن و بزرگ بیاندیش. 


 اگر کسی از ما به بدی یاد کرد، ما از او به نیکی یاد کنیم. 


بزرگی در بیشتر دستور دادن به دیگران نیست، بزرگی در بیشتر خدمت کردن به دیگران است. 


یک رهبر بزرگ بیشتر از آنکه کاری کند تا دیگران به توانایی‌های وی ایمان آورند، بیشتر کاری می‌کند تا دیگران به توانایی‌های خویش ایمان آورند. 


مشکلات را مانند بدی‌ها رها کن و به راه‌حل‌ها بیاندیش. افکار بزرگ خیلی زود باعث بزرگی صاحبش می‌شود. 


 گذشته را خواب کنید، آینده را بیدار کنید و حال را پیدا کنید. 


اگر کسی ما را درک نکرد ما دیگران را درک کنیم. 


الهی! به ما آنقدر بزرگی عنایت فرما تا بتوانیم حتی در زمانیکه کاملا حق با ماست و دیگران اشتباه می‌کنند به آنان اجازه دهیم تا آبرویشان را حفظ کنند. 


بزرگی در پیدا کردن بدی‌ها در رقیب نیست، بزرگی در پیدا کردن خوبی‌ها در رقیب است. 


بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی خدمت می‌کنند، بلکه به تعداد کسانی است که وی به آن‌ها  خدمت می‌کند. 


از قلعه وجودت به وسیله قویترین سربازت یعنی تفکر مثبت محافظت کن. 


دنیای بیرونی انسان تجلی افکار درونی اوست. 


 الهی! ما را از نادانی و تکبر دور کن تا بتوانیم به افکار، رفتار، احساسات و سخنان دیگران ارزش و احترام بگذاریم. 


یاد بگیریم که یاد بگیریم. 


هرگز با رد کمک به دیگران بازوان محبت خویش را ضعیف مکن. 


صمیمیت شاهراه موفقیت است. رمز دوست داشتن دیگران درک آنان است. 


افراد موفق چون کوه استوار و چون فنر انعطاف‌پذیرند. 

بزرگترین مسوولیتی که خداوند بر دوش انسان‌ها گذاشته پذیرفتن مسوولیت کارهای خویشتن است. سریع‌ترین راه برای تغییر دنیا تغییر خویشتن است.

/ 3 نظر / 5 بازدید
...

دلمان غنج رفت

...

لطفا به روز کنید

mohammad

" خداوند 'در باطن ' هر انسانی است , اما آدم در جستجوی او به بیرون می رود . این چیزی است که بازی خدا و آفرینش را تشکیل می‌دهد .... "