عشق گر خواهی بباید

عشق گر خواهی بباید


خویش را شیدا کنی

 


خویش را باید بسوزی

 


عشق را پیدا کنی

 


دردها باید کشیدن

 


رنج ها باید چشیدن

 


خویش را باید بسوزی

 


عشق را باید بسازی

 


من پیام آورده ام

 


ای مردمان عاشق شوید

 


من نه فرعونم نه موسی

 


من نه زرتشتم نه عیسی

 


من نه در غارم نه در مسجد


نه معبد نی کلیسا


از شمایم مردمان ، عاشق شوید .

/ 1 نظر / 68 بازدید
11

تو رو خدا می خوام روی یه نفر رو کم کنم برو نظر بذارhttp://heartbeat3.blogfa.com/