عشق گر خواهی بباید

عشق گر خواهی بباید


خویش را شیدا کنی

 


خویش را باید بسوزی

 


عشق را پیدا کنی

 


دردها باید کشیدن

 


رنج ها باید چشیدن

 


خویش را باید بسوزی

 


عشق را باید بسازی

 


من پیام آورده ام

 


ای مردمان عاشق شوید

 


من نه فرعونم نه موسی

 


من نه زرتشتم نه عیسی

 


من نه در غارم نه در مسجد


نه معبد نی کلیسا


از شمایم مردمان ، عاشق شوید .

/ 1 نظر / 122 بازدید
11

تو رو خدا می خوام روی یه نفر رو کم کنم برو نظر بذارhttp://heartbeat3.blogfa.com/