وقتی هوا خیس می شود


دلم بهانه ی تو را می گیرد


و گونه هایم ؛


بوی خاک باران زده می دهند ...


پنجره را باز می کنم ، نفسم می گیرد !


...
نفسم می گیرد ... !


درست مثل همان لحظه که چشمان تو در چشمان من ماند


همان لحظه که منتظر ماندی تا چیزی بگویم ...


امّا ...


تو دیگر منتظر نماندی ...


منتظر نماندی تا دوباره نامت را نفس بکشم


و بگویم ...


بگویم که بی تو


دیگر نفسم


برای همیشه می گیرد !

                     کیانا وحدتی

/ 4 نظر / 15 بازدید
مهدی

همیشه این گرگها نیستن که لباس گرگ بر تن میپوشن گاهی پرستو ها هم لباس مرغ عشق برتن میکنن عاشق که شدی کوچ میکنن

مهدی

همیشه این گرگها نیستن که لباس میش بر تن میپوشن گاهی پرستو ها هم لباس مرغ عشق برتن میکنن عاشق که شدی کوچ میکنن

علی

ممنون که اومدی

سعید

_??___?? سلاممممممممممم آپم _??___??_________????آپم _??___??_______??___????آپم _??__??_______?___??___?? آپم __??__?______?__??__???__??آپم ___??__?____?__??_____??__?آپم ____??_??__??_??________??آپم ____??___??__??آپم ___?___________?چطوریییییییی آپم __?_____________?آپم _?_____@ ____@ __?آپم _?___///___@__\\__?آپم _?___\\\______///__?آپم ___?______W____?آپتو خوشم اومد آپم _____??_____??آپم زود بیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا