مرگ جوانی

من موی را نه از پی آن می کنم خضاب             تا باز نوجوان شوم و نو  گنه کنم

مردم چو مو بماتم پیری سیه کنند                    من موی را بمرگ جوانی سیه کنم 

/ 0 نظر / 20 بازدید