اعتماد

آنقــدر بـه انسـانهــای زمیــن بـی اعتمــاد شــده ام


کـــه میتــرسـم

وقتـی از خـوشحــالــی بــه هــوا میپـــرم زمیــن را

از زیـــر پـــاهـــایــم بکشنــد ...

/ 0 نظر / 18 بازدید