تمام داستان این بود

که برای درخت

باد یگانه بود و برای باد

درخت یکی چون هزاران...